Algemene Voorwaarden Autodemontagebedrijf De Zaag

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Autodemontagebedrijf De Zaag en de hierna verder te noemen koper en/of opdrachtgever, waarbij autodemontagebedrijf De Zaag zaken en/of onderdelen van zakenverder te noemen diensten (en/of gedeelte van diensten) verder te noemen “Diensten”, aan de koper/opdrachtgever, indien deze Zaken en Diensten niet (nader) in deze algemene voorwaarden zijn omschreven.

Alle diensten en/of aanbiedingen zijdens Autodemontagebedrijf De Zaag, hoe dan ook genaamd en op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders en/of schriftelijk is vermeld. De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging en/of ondertekening van Autodemontagebedrijf De Zaag.

Artikel 1

Aanbod en aanvaarding

1. Alle afgeleverde en/of gedemonteerde goederen of onderdelen, tenzij bij aflevering anders blijkt, kunnen bij een aantoonbaar defect en/of gebreke worden omgeruild tegen een gelijkwaardig en/of vergelijkbaar onderdeel te rekenen tot maximaal 1 week vanaf de datum van aflevering. Geldend slechts indien het onderdeel is voorzien van een door het Autodemontagebedrijf De Zaag aangebracht keurmerk en/of markering. De afnemer is verplicht de ondernemer tijdig dan wel schriftelijk te informeren over onjuistheden inzake het geleverde onderdeel. Voor zover bij afnemer geen tijdige bekendmaking van het gebreke, kan hij/zij zich niet beroepen of enige aanspraak maken op enige terugbetaling van gelden tenzij anders gemeld. Indien er geen vergelijkbaar, gelijkwaardig onderdeel voorradig is danwel afnemer tijdig zijn gebreke kenbaar heeft gemaakt kan deze aanspraak maken op gedeeltelijke of algehele terugbetaling van het aankoopbedrag.

2. De ondernemer behoudt zich het recht voor, indien van toepassing, na ondeugdelijke inbouw en/of montage dan wel demontage gedaan door de koper geen garantie te verlenen geldend ook voor eigenhandige gedane reparaties van of aan het onderdeel.

3. Er wordt geen garantie (zie artikel 6) verleend als het oude defecte onderdeel zal worden ingeleverd aan de leverancier en deze nog niet is ontvangen. Koper kan geen rechten ontlenen aan garantie als ter waarborg een bedrag aan statiegeld is ontvangen.

Artikel 2

Overeenkomst en prijzen

Tenzij schriftelijk anders door Autodemontagebedrijf De Zaag is aangegeven, luiden alle door Autodemontagebedrijf De Zaag aangegeven prijzen in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

1. De aanbetaling.
a. De ondernemer is gerechtigd een betaling te vragen bij levering en aflevering van het onderdeel/materiaal van de totale koopsom (tenzij anders vermeld). Indien tussen het tijdstip van het aanbod zijdens Autodemontagebedrijf De Zaag of de koper en het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst en levering door Autodemontagebedrijf De Zaag een prijsstijging van het verkochte producten optreedt, is Autodemontagebedrijf De Zaag bevoegd deze prijsstijging door te berekenen.
b. In het geval van een aflevering met een afnemer mag ten aller tijden een aanbetaling in overeenstemming gevraagd worden.

2. Koper kan geen aanspraak maken op vergoedingen van kosten voor, inbouw, uitbouw, montage, demontage, vervoer of gemaakte kosten anders dan die van het aankoopbedrag aldus geacht te zijn overeengekomen. Gemaakte verzendkosten alsmede retourverzendkosten zijn ten aller tijde voor rekening van de afnemer. Afnemer kan geen enkele aanspraak hierop maken.

3. Eigendomsvoorbehoud
De ondernemer blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte goederen zolang de afnemer het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandelingen zorg te dragen en mist het recht de goederen aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.

4. Zekerheidsstelling bij zakelijke afnemers
Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer is de ondernemer gerechtigd alvorens te leveren. Of met levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen.

Artikel 3

Betaling en levering

1. Koop en verkoop
Elke koopovereenkomst, ook indien deze mede omvat demonteren alsmede monteren van verrichte diensten en/of verkocht onderdeel, geschiedt onder de algemene conditie en richtlijnen van de Stiba-voorwaarden. Betaling geschiedt netto contant bij aflevering, tenzij anders overeengekomen.
a. De ondernemer die een levering ter uitvoering van een overeenkomst uitvoert is gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. b. De betalingstermijn is 14 dagen na ontvangst van de factuur tenzij anders is overeengekomen. De afnemer is automatisch in verzuim na het verstrijken van de betalingstermijn. Wanneer de factuur na 14 dagen nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleken, is de afnemer verplicht aan de ondernemer vanaf dat tijdstip tot de volledige betaling een vergoeding wegens renteverlies te betalen ten bedrage van de wettelijk gestelde rente over het nog onbetaalde factuurbedrag.
c. Onverminderd het bepaalde in lid b. stuurt de ondernemer aan de afnemer, na het verstrijken van de betalingstermijn, een betalingsherinnering waarin hij deze op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 8 dagen te betalen.
d. De ondernemer is na verloop van de in lid b. bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer derden inschakelt tot incassering van de gelden zijn de daaraan verbonden kosten voor de afnemer.

2. Schadevergoedingen bij zakelijke ondernemers
De ondernemer is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke afnemer nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade waaronder inbegrepen schade van derden, winstderving e.d. tot ten hoogte van 15% van de openstaande hoofdsom en met een minimum van ! 25,00 voor rekening van de afnemer, mits in redelijkheid gemaakt.

3. Wijze van levering en risico
Tenzij anders is overeengekomen wijst de ondernemer de afnemer bij gedane bestellingen en/of afname van het onderdeel op eerste verzoek zijn naam en adresgegevens te vertrekken alsmede het telefoonnummer welke Autodemontagebedrijf De Zaag deze gegevens direct zal hanteren om de gedane bestelling te bevestigen en te bekrachtigen onder de toepasselijkheid van Stiba-condities. De afnemer is verplicht zorg te dragen voor:
- De plaats waar de op-/aflevering moet geschieden;
- De plaats waar de aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte aflevering van het bestelde onderdeel mogelijk te maken; Bij afwezigheid een ander persoonslid het onderdeel in ontvangst kan laten nemen.
- De betaling gedaan kan worden aan de chauffeur bij aflevering waarbij tevens wordt geacht dat het onderdeel is aanvaardt conform de betalings- en leveringsvoorwaarden.

Artikel 4

Acceptatie van het onderdeel

Autodemontagebedrijf De Zaag en/of diens chauffeur belt ten minste 1 dag van te voren om gedane bestelling te bevestigen en uw tijdstip van ontvangst van het onderdeel te bekrachtigen. Dit wordt gezien als een gesloten overeenkomst. De afnemer ontvangt tijdens of na aflevering hiervoor een factuur. In geval van nalatigheid inzake de betaling geldt het in artikel 3 lid 3 bepaalde dien overeenkomstig.

Artikel 5

Annulering

1. Bij geen tijdige annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van het demonteren van het gedane onderdeel/object alsmede de gemaakte reiskosten/vergoeding.
2. Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven vanwege het niet uitvoeren van afname of voortgang van het mogelijk maken van afname worden de afnemer extra in rekening gebracht.

Artikel 6

De garantie

1. Het afgeleverde onderdeel moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij gemaakte zaak mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan dan heeft de afnemer recht op reparatie, respectievelijk vervanging mits tijdig aangegeven.

2. Daarnaast heeft de afnemer garantie, voor zover het gebreken betreft waarvan de ondernemer niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik.

Artikel 7

Klachten/aansprakelijkheid/terrein

1. Onder klachten worden verstaan, alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Klachten wegens de hoedanigheid van de geleverde goederen of materialen of van de uitvoering van het (demontage)werk op het terrein van Autodemontagebedrijf De Zaag kunnen door de afnemer bij de ondernemer slechts geldend worden gemaakt door schriftelijke indiening binnen 7 dagen na aflevering van de goederen. Indien indiening van de klacht binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is geldt de termijn van 7 dagen vanaf het moment waarop het gebrek en/of schade geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn. Het betreden van het terrein geschied geheel op eigen risico onder strikte voorwaarden dat de huisregels voor betreding in acht moeten zijn/worden genomen.

2. Wanneer een afnemer tegen het advies van de ondernemer in bepaalde werkzaamheden wil doen verrichten of beletten is,(mits schriftelijk vastgelegd)elke klacht hierop uitgesloten.

3. Afnemer wordt geacht voor het betreden van het terrein langs de balie zich te melden en de huisregels strikt op te volgen. Afnemer dient de toegankelijke paden op het terrein te hanteren. Tenzij de afnemer aantoont dat schade een direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Autodemontagebedrijf De Zaag is Autodemontagebedrijf De Zaag niet aansprakelijk jegens de afnemer of derden voor directe of indirecte schade of verlies van wat voor soort dan ook verband houdend met de overeenkomst of de uitvoering daarvan alsmede uitstekende delen op het terrein. Alle garantiebepalingen gelden conform de huisregels. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van afnemer beperkt tot het bedrag dat aan Autodemontagebedrijf De Zaag wordt betaald in gevolge de aansprakelijkheidsverzekeringspolis voor de situatie vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat van toepassing is onder de verzekeringspolis.

Artikel 8

Afwijking

1. Afwijking van hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, is slechts mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijk toestemming van Autodemontagebedrijf De Zaag.

Artikel 9

Conversie

1. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de Afnemer en de Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ……………………. onder nr……….. d.d. …………………….