ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOSLOPERIJ DE ZAAG

1.1 Door gebruik te maken van onze internetsite en het plaatsen van uw bestelling, geeft u aan dat u akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden van Autosloperij de Zaag. Dit betekent dat de onderstaande leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing zijn en dat alle andere rechten en/of verplichtingen zoals vermeld op de website in werking treden. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook op verzoek verkrijgbaar bij:

Autosloperij de Zaag

Zaag 7, 2931 LD Krimpen a/d Lek

010-420 1897

info@autosloperijdezaag.nl

BTW: NL 864098911 B.01

KvK: 86821806

 

TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Autosloperij de Zaag. Autosloperij de Zaag behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen wanneer dit nodig is. Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op bepaalde aanbiedingen, producten of diensten.

2.2 Verwijzing naar de algemene voorwaarden van de koper is niet van toepassing, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk door Autosloperij de Zaag is overeengekomen.

2.3 Onder koper wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite, alsmede elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die een contractuele relatie van welke aard dan ook aangaat met Autosloperij de Zaag. Met name wordt onder "koper" ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

2.4 Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Overeengekomen afwijkingen hebben geen invloed op de geldigheid van de overige voorwaarden en gelden nooit voor meer dan één transactie.

2.5 Autosloperij de Zaag heeft het recht deze voorwaarden op elk moment te wijzigen.

OFFERTES

2.6 Al onze offertes worden beschouwd als uitnodigingen aan de potentiële koper om een aanbod te doen. Ze verplichten ons op geen enkele wijze, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is bepaald in de offerte zelf. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, dat pas na schriftelijke bevestiging van onze kant (de zogenaamde orderbevestiging) door ons geacht wordt te zijn aanvaard.

2.7 Van de door ons gedane offertes maken deel uit - met name ook wat betreft het in het vorige lid bepaalde - ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die betrekking hebben op onze offertes. Dit alles blijft, evenals door ons in dit verband gemaakte gereedschappen, ons eigendom, moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor. Indien de order waarop onze offerte betrekking heeft niet binnen 3 maanden na de dag waarop wij onze offerte deden bij ons is geplaatst, kunnen wij de kosten die voor ons aan het doen van onze offerte verbonden waren, daaronder tevens begrepen de kosten van het maken van de in het vorige lid bedoelde gereedschappen, aan de koper in rekening brengen.

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 De opgave van de prijs en het doen van een aanbieding dient te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële koper tot het doen van een bestelling. Autosloperij de Zaag is op geen enkele wijze aan deze bestelling gebonden en kan dan ook niet leiden tot enig recht op aansprakelijkheid namens koper.

3.2 De totstandkoming van de overeenkomst is slechts aanvaard: - als het artikel op voorraad is. - de koper precies heeft aangegeven welk product hij/zij wil ontvangen. – (indien het gaat om een online aankoop) de koper de gegevens heeft ingevoerd op de internetsite en het desbetreffende bestelformulier via elektronische weg aan Autosloperij de Zaag heeft verzonden of de koper het bestelformulier met alle relevante gegevens per fax heeft verzonden. - de koper de bestelling heeft betaald op de daartoe door Autosloperij de Zaag aangegeven wijze.

3.3 Koper en Autosloperij de Zaag komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra is voldaan aan de voorwaarden in artikel 3.1 en 3.2.

3.4 Door de elektronische communicatie ontbreekt een handtekening. Koper en Autosloperij de Zaag komen overeen dat het ontbreken van een gewone handtekening niet af doet aan de verbindende kracht van de totstandkoming van de overeenkomst.

3.5 Alle foto's, tekeningen en afbeeldingen worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven en alle informatie, zowel mondeling als schriftelijk, wordt naar eer en geweten gedaan. Autosloperij de Zaag garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of afbeeldingen in overeenstemming zijn. In beginsel kunnen geconstateerde afwijkingen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

PRIJZEN

4.1 Alle prijzen op de website zijn in Euro en is de marge regeling van toepassing.

4.2 De geldigheidsduur van aanbiedingen is zoals vermeld staat op de website en/of zolang de voorraad strekt.

4.3 De kosten van bezorgen zijn niet inbegrepen in de prijs. Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van de bestelling wordt een aandeel in de kosten bij de prijs van de bestelling opgeteld. Dit aandeel in de verzendkosten is afhankelijk van land van levering en wordt vermeld in het bestelproces.

BETALING

5.1 Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, dient betaling van de totale overeengekomen prijs zonder verrekening, inhouding of opschorting door de wederpartij voor levering te hebben plaatsgevonden, dan wel contant bij aflevering. Onder aflevering wordt mede verstaan het verrichten van werkzaamheden. Statiegeld is onderdeel van de factuur en dient derhalve te allen tijde betaald te worden.

5.2 Betaling op rekening is alleen mogelijk indien de klant wordt geaccepteerd door onze kredietverzekeraar. Het openstaande bedrag mag nooit hoger zijn dan het geaccepteerde bedrag door onze kredietverzekeraar voor betreffende klant.

5.3 Indien kredietmaatschappij het ingestelde krediet voor betreffende klant intrekt, vervallen alle eerder gemaakte afspraken en moet het op dat moment openstaande bedrag per omgaande worden betaald. Vervolgorders worden alleen verzonden indien vooraf wordt betaald.

5.4 Standaard betalingstermijn, indien voldaan is aan artikel 5.1, is 14 dagen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de afgesproken betalingstermijn zal er een leveringsstop plaatsvinden, tot het moment dat de facturen met overschreden betalingstermijn betaald zijn. Bij aankopen of bij opdrachten op rekening dient de betaling uiterlijk veertien dagen na factuurdatum te zijn ontvangen op een door Autosloperij de Zaag te bepalen bankrekening, zonder enige korting of beroep op verrekening of opschorting.

5.5 Koper/opdrachtgever dient op eerste verzoek, waartoe Autosloperij de Zaag te allen tijde is gerechtigd, een vooruitbetaling of aanbetaling te verrichten, dan wel een door verkoper/reparateur verlangde zekerheid voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen te stellen op een door Autosloperij de Zaag te bepalen wijze.

5.6 Indien de koper/opdrachtgever de totale overeengekomen prijs niet of niet tijdig heeft voldaan, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Onverminderd de Autosloperij de Zaag verder toekomende rechten, is Autosloperij de Zaag in een dergelijk geval gerechtigd over het achterstallige bedrag de wettelijke rente voor handelstransacties, vermeerderd met 2% op jaarbasis, in rekening te brengen, per dag vanaf de betreffende vervaldag. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door ons uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting tot betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.

5.7 Indien Autosloperij de Zaag genoodzaakt is een vordering ter incasso uit handen te geven, komen, afgezien van hem verdere toekomende aanspraken op schadevergoeding, alle daaronder vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke laatste minimaal op 15% van het achterstallige bedrag met een minimum van € 114,- gesteld worden, voor rekening van de wederpartij.

5.8 De schulden van de opdrachtgevers c.q. kopers aan Autosloperij de Zaag worden beschouwd als brengschulden.

5.9 Betaling door de opdrachtgever c.q. koper dient te geschieden in “Euro’s”, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. U dient het bedrag bij het in ontvangst nemen van de artikelen direct met DHL af te rekenen.

5.10 In geval van niet betalen van de bestelling door koper binnen twee weken nadat de bestelling is opgegeven, is Autosloperij de Zaag bevoegd de nog tot stand te komen overeenkomst als niet bindend te beschouwen en indien nodig met onmiddellijke ingang ontbindend te verklaren.

AFLEVERING

6.1. Zaken worden geleverd ter vestigingsplaats van Autosloperij de Zaag, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een andere plaats van aflevering zijn overeengekomen. Indien transport van zaken wordt overeengekomen, wordt de wijze van transport door Autosloperij de Zaag bepaald. Zaken reizen steeds voor risico van koper/opdrachtgever, ongeacht of het transport al of niet franco geschiedt en ongeacht of dit van of naar Autosloperij de Zaag plaatsvindt. Verzekering kan plaatsvinden op verzoek en voor rekening van koper/opdrachtgever. Bepalingen, opgenomen in de condities van vervoerders van producten, kunnen geen afbreuk doen aan het in dit lid genoemde.

6.2. Indien de koper/opdrachtgever weigert de hem door Autosloperij de Zaag aangeboden zaken in ontvangst te nemen binnen drie dagen vanaf het tijdstip dat koper/opdrachtgever is medegedeeld dat deze voor aflevering gereed staan, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (o.a. vracht- en opslagkosten volgens het in Autosloperij de Zaag of plaatselijk geldend tarief) voor rekening van de koper/opdrachtgever. Ook komen de zaken vanaf dat moment voor rekening en risico van koper/opdrachtgever.

6.3. Het risico van door Autosloperij de Zaag ter uitvoering van werkzaamheden of anderszins onder zijn beheer aanvaarde zaken blijft, behoudens opzet of grove onachtzaamheid van Autosloperij de Zaag, bij koper/opdrachtgever.

6.4. Aflevering van ruilzaken

 1. De door Autosloperij de Zaag aan koper/opdrachtgever verkochte ruilzaken worden op gestandaardiseerde wijze verpakt. De verpakkingen worden koper/opdrachtgever in bruikleen gegeven. Verpakkingen blijven eigendom van Autosloperij de Zaag. Koper/opdrachtgever dient de verpakkingen ongeschonden aan Autosloperij de Zaag te retourneren. Op verpakkingsmiddelen wordt statiegeld in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Indien koper niet binnen 3 maanden na aankoop van de ruilzaak de verpakkingsmiddelen heeft ingeleverd, is Autosloperij de Zaag niet langer verplicht het verpakkings-/statiegeld te retourneren. Dit laat de plicht van koper/opdrachtgever om de verpakking te retourneren onverlet.
 2. Bij aankoop van een ruilzaak wordt bij koper/opdrachtgever statiegeld in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Indien koper/opdrachtgever de in te ruilen oude zaak niet binnen 3 maanden na aankoop van de ruilzaak heeft ingeleverd bij Autosloperij de Zaag en/of niet in gemonteerde staat en/of niet veilig/niet volledig koelvloeistof-, olievrij verpakt heeft ingeleverd, is Autosloperij de Zaag niet langer verplicht het aan koper/opdrachtgever in rekening gebrachte statiegeld te retourneren. Dit laat de plicht van koper/opdrachtgever om de oude zaak te retourneren onverlet.
 3. Het in rekening gebrachte statiegeld is slechts een symbolisch bedrag. In die gevallen dat de werkelijke waarde van de oude zaak hoger is dan het statiegeld, kan een na-berekening plaatsvinden.
 4. Ruilzaken worden slechts verkocht tegen inlevering van de oude zaak. De oude zaak dient van hetzelfde merk, bouwtype en samenstelling te zijn en mag niet gebroken, gescheurd, gelast of op andere wijze beschadigd of incompleet zijn. De vitale onderdelen (bij een motor zijn dat blok, kop, krukas en nokkenas) dienen op normale wijze te reviseren te zijn. Voldoet de ingeleverde zaak niet, dan komen de hogere kosten ten laste van de koper/opdrachtgever en zal er een na-berekening plaatsvinden.
 5. Ruilzaken kunnen geleverd worden met afwijkend oliecarter en/of klepdeksel. In die gevallen dient de koper/opdrachtgever voor eigen rekening de betreffende delen over te zetten van de oude zaak, na grondige inspectie en reiniging.

 

 1. Autosloperij de Zaag behoudt zich het recht om ruilzaken aan te passen aan eigen specificaties, indien dit een positieve invloed heeft op de kwaliteit van de ruilzaak. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat wij in een aantal gevallen motoren niet uitvoeren met balansassen.

 

 1. Uit milieu- en veiligheidsoverwegingen dient koper/opdrachtgever op eigen kosten de in te leveren oude zaken veilig en volledig koelvloeistofvrij en olievrij te verpakken. Koper/opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade van Autosloperij de Zaag en/of van derden voortvloeiend uit het niet juist aanleveren van de in te leveren oude zaken. Koper/opdrachtgever vrijwaart Autosloperij de Zaag ter zake.

 

 1. Verkoop met inkoop. Indien bij verkoop van een nieuwe zaak tegen inkoop van een gebruikte zaak de koper in afwachting van de levering van de nieuwe zaak de oude zaak blijft gebruiken, wordt laatstgenoemde zaak eerst eigendom van Autosloperij de Zaag nadat de feitelijke levering daarvan aan Autosloperij de Zaag heeft plaatsgevonden. Zolang de koper de zaak blijft gebruiken, komt deze geheel voor zijn rekening en risico.

 

6.5. Levering door ons geschiedt steeds “af werkplaats AG” (Krimpen aan de Lek, Nederland) (EXW) en volgens de meest recente versie van de ICC Incoterms.

6.6 Als leveringsmoment geldt de datum van levering van zaken of van de verrichte werkzaamheden zoals vermeld in de door partijen gesloten overeenkomst, of zoveel eerder of later als partijen nader zijn overeengekomen. Vervroegde aflevering is te allen tijde toegestaan.

6.7 Indien geen datum van levering is overeengekomen, zal Autosloperij de Zaag de koper/opdrachtgever tijdig van tevoren schriftelijk mededelen wanneer de zaken ter vestigingsplaats van Autosloperij de Zaag voor de koper/opdrachtgever gereed zullen staan, dan wel wanneer zij ter overeengekomen plaats zullen worden afgeleverd.

6.8 Leveringstijden, al dan niet uitdrukkelijk vermeld, gelden slechts bij benadering en hebben nimmer als fatale termijn te gelden. Niet-tijdige levering door Autosloperij de Zaag kan dan ook nimmer een geldige reden voor de koper/opdrachtgever opleveren de overeenkomst met Autosloperij de Zaag te ontbinden, tenzij er sprake is van een uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijn en deze termijn met meer dan 60% is overschreden. Ook na verloop van deze verlengde termijn dient Autosloperij de Zaag eerst schriftelijk door de koper/opdrachtgever in gebreke te worden gesteld, waarbij Autosloperij de Zaag een termijn van ten minste een maand voor de nakoming wordt gegeven, alvorens Autosloperij de Zaag ter zake in verzuim kan geraken.

ONTBINDING

7.1 Indien de koper/opdrachtgever na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, gedurende 14 dagen nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Autosloperij de Zaag, zal de overeenkomst van rechtswege zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden zijn, tenzij Autosloperij de Zaag uitvoering van de overeenkomst verlangt. Het voorgaande geldt onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 4 van deze voorwaarden.

7.2 Indien de koper/opdrachtgever toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Autosloperij de Zaag en de overeenkomst deswege is ontbonden, verbeurt de koper/opdrachtgever ten behoeve van Autosloperij de Zaag zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare boete van 15% van de overeengekomen som. Dit onverminderd het recht van Autosloperij de Zaag om in plaats hiervan volledige schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal (de kosten als vermeld in artikel 8 lid 4 daaronder begrepen) te verlangen.

7.3 Indien Autosloperij de Zaag op grond van lid 1 nakoming van de overeenkomst verlangt, zal koper/opdrachtgever ten behoeve van Autosloperij de Zaag na afloop van de in lid 1 genoemde termijn van 14 dagen voor elke sedertdien verstreken dag tot aan de dag van nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd zijn van 3‰ van de overeengekomen koopsom. Dit onverminderd het recht van Autosloperij de Zaag om in plaats hiervan volledige schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal (de kosten als vermeld in artikel 8 lid 4 daaronder begrepen) te verlangen.

7.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde is Autosloperij de Zaag bevoegd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd hem verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, indien de koper/opdrachtgever overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of indien zijn faillissement wordt of is aangevraagd dan wel is uitgesproken. In deze gevallen is iedere vordering van Autosloperij de Zaag op koper/opdrachtgever direct en geheel opeisbaar, zonder dat Autosloperij de Zaag tot schadevergoeding en/of garantie is gehouden.

In alle gevallen waarin de koper/opdrachtgever kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat hij zijn verplichtingen jegens Autosloperij de Zaag niet zal (kunnen) nakomen, is hij verplicht Autosloperij de Zaag terstond hiervan in kennis te stellen.

AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Autosloperij de Zaag is jegens koper/opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Autosloperij de Zaag in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen hem en de koper/opdrachtgever. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade is van vergoeding uitgesloten. Hieronder wordt onder meer verstaan: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade in verband met kosten voor afslepen of van vervangend vervoer of huur- en leasekosten, schade wegens extra transportkosten, schade aan (goederen van) derden, ladingschade, schade vanwege schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de koper/opdrachtgever verstrekte gegevens, of beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door koper/opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschap en andere zaken, alsmede persoonlijke of immateriële schade.

8.2 Voor zover Autosloperij de Zaag uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen hij verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde of redelijkerwijs te verzekeren bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Met het hier bepaalde wordt beoogd een schadeplafond vast te leggen.

8.3 Met betrekking tot de staat van de door Autosloperij de Zaag geleverde werkzaamheden en/of zaken strekt zijn aansprakelijkheid jegens de koper/opdrachtgever niet verder uit dan is omschreven in de garantievoorwaarden, zoals bepaald in artikel 14. Koper/opdrachtgever komt niet de rechten toe die de wet de koper/opdrachtgever niet handelend bij de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde geeft, zoals het recht ingevolge boek 7 BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt.

In alle gevallen waarin de koper/opdrachtgever kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat hij zijn verplichtingen jegens Autosloperij de Zaag niet zal (kunnen) nakomen, is hij verplicht Autosloperij de Zaag terstond hiervan in kennis te stellen.

8.4 Iedere andere vordering van schadevergoeding, uit welke hoofde ook, is uitgesloten.

8.5 Koper/opdrachtgever vrijwaart Autosloperij de Zaag tegen alle aanspraken van derden, tenzij Autosloperij de Zaag volgens dit artikel aansprakelijk is.

8.6 Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot leveringen van zaken binnen het vasteland van Europa. Iedere vordering van schadevergoeding in verband met een (door)levering naar een niet-Europees land of een overzees gebied van een Europees land, is uitgesloten.

OVERMACHT

9.1 In geval blijkt dat de uitvoering van een overeenkomst voor Autosloperij de Zaag ten gevolge van overmacht bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is hij gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onder mededeling aan koper/opdrachtgever van de omstandigheden welke de verdere uitvoering bezwaarlijk of onmogelijk maken.

9.2 Onder overmacht in de zin van deze voorwaarden wordt onder meer, derhalve niet uitputtend, verstaan:

 • oorlog of een daarop gelijkende situatie, oproer, sabotage;
 • brand, blikseminslag, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen;
 • storing in de energievoorziening, fabrieks- of bedrijfsstoring van welke aard dan ook;
 • boycot, bedrijfsbezetting, blokkade voor zover uitgevoerd door anderen dan bij Autosloperij de Zaag in dienst zijnde werknemers;
 • transportbelemmeringen, vorstverlet, in- en uitvoerverboden;
 • niet toerekenbare tekortkoming(en) van derden, door Autosloperij de Zaag ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld;
 • alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege;
 • epidemieën;

9.3 Indien zich aan de kant van Autosloperij de Zaag een overmacht situatie voordoet, stelt hij de koper/opdrachtgever zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte, onder de mededeling of levering nog mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn.

 • diefstal, verduistering of beschadiging van zaken uit magazijn, werkplaats of ander bedrijfsterrein van Autosloperij de Zaag, dan wel tijdens transport;
 • alsmede elke (andere) omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf van Autosloperij de Zaag wordt belemmerd, ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van Autosloperij de Zaag kan worden verlangd. Het in dit lid bepaalde geldt eveneens indien deze omstandigheden leveranciers van Autosloperij de Zaag en andere door hem ingeschakelde derden betreffen.

9.4 Indien levering ten gevolge van overmacht niet blijvend onmogelijk is geworden, maar niet alsnog binnen een termijn van 3 maanden na de overeengekomen leverdatum kan plaatsvinden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden door daarvan aan de andere partij schriftelijk mededeling te doen, zonder dat de ene partij tegenover de andere partij aanspraak heeft op schadevergoeding. Een zodanige mededeling zal moeten geschieden binnen 1 week na de (ontvangst van de) mededeling als hiervoor in lid 3 genoemd.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 Autosloperij de Zaag behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan koper/opdrachtgever afgeleverde zaken, totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien Autosloperij de Zaag in het kader van de verkoop ten behoeve van koper/opdrachtgever door deze te vergoeden werkzaamheden heeft verricht, geldt voornoemde voorbehouden eigendom totdat koper/opdrachtgever ook zijn daarop betrekking hebbende vordering geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die Autosloperij de Zaag jegens de koper/opdrachtgever mocht verkrijgen wegens diens tekortschieten in één of meer van zijn verplichtingen jegens Autosloperij de Zaag. De overgang van de risico's zal echter onder alle omstandigheden op koper/opdrachtgever overgaan zodra de zaak of zaken door Autosloperij de Zaag aan koper/opdrachtgever geleverd zijn.

10.2 Zolang de zaak niet in eigendom op koper/opdrachtgever is overgegaan, is koper/opdrachtgever verplicht de eventueel wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik van de zaak, alsmede een verzekering tegen geheel of gedeeltelijk verlies (cascodekking) af te sluiten. Koper/opdrachtgever is voorts verplicht de geleverde zaak voor zijn rekening te doen onderhouden.

10.3. Autosloperij de Zaag zal tot geen enkele vrijwaring van koper/opdrachtgever voor diens aansprakelijkheid als houder van de zaak gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart koper/opdrachtgever Autosloperij de Zaag voor aanspraken die derden op Autosloperij de Zaag zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

10.4. Het eigendom van de geleverde zaken is door Autosloperij de Zaag gereserveerd, als waarborg voor alle verplichtingen van koper/opdrachtgever en/of haar dochterondernemingen aan Autosloperij de Zaag tot het moment dat koper/opdrachtgever aan al haar verplichtingen heeft voldaan.

10.5. Indien zaken die nog eigendom zijn van Autosloperij de Zaag maar mede-eigendom zijn van een/meerdere leverancier(s) doordat er inmiddels aanpassingen/bewerkingen aan zijn uitgevoerd, blijven gezamenlijk eigendom van betreffende leveranciers, met uitsluiting van klanten/afnemers. De verhouding van eigendomsrechten wordt verdeeld naar verhouding van de geleverde factuurwaarde per leverancier tot de totale factuurwaarde van de gezamenlijke leveranciers.

10.6 Koper/opdrachtgever wijst, per direct, alle vorderingen verkregen uit verkopen van door Autosloperij de Zaag gereserveerde zaken op huidige en toekomstige leveringen van zaken met alle bijkomende rechten, toe aan Autosloperij de Zaag om eigendomsvoorbehoud voor Autosloperij de Zaag veilig te stellen.

10.7 Indien een door Autosloperij de Zaag geleverde zaak, waarvan Autosloperij de Zaag een eigendomsvoorbehoud heeft, wordt ingevoerd in een andere lidstaat van de Europese Unie, beheerst het recht van die lidstaat het eigendomsvoorbehoud, indien dat recht ter zake daarvan voor Autosloperij de Zaag gunstiger bepalingen bevat.

10.8 Zolang er op de door Autosloperij de Zaag geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren; meer in het bijzonder is het aan de wederpartij niet toegestaan om in voornoemde omstandigheden de zaken in het kader van enige financiering te bezwaren.

10.9. De wederpartij moet Autosloperij de Zaag onmiddellijk mededelingen doen van aanspraken of pogingen daartoe van derden om zaken waarop Autosloperij de Zaag enig of mede-eigendomsrechten kan doen gelden, in hun macht te krijgen.

10.10 De wederpartij verleent Autosloperij de Zaag reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Autosloperij de Zaag zich bevinden om de eigendomsrechten te kunnen uitoefenen.

10.11. De wederpartij is verplicht de zaken van Autosloperij de Zaag met de nodige zorgvuldigheid, afgescheiden en als duidelijk herkenbaar eigendom van Autosloperij de Zaag te bewaren.

10.12 De wederpartij heeft de verplichting om er zorg voor te dragen dat de zaken van Autosloperij de Zaag, onder meer met het oog op de kwaliteitsborgingcriteria en traceerbaarheid van goederen in de productieketen, niet worden vermengd met andere zaken. Ingeval van vermenging wordt Autosloperij de Zaag vermoed mede-eigenaar van de vermengde voorraad zaken te zijn, zulks voor de factuurwaarde van de oorspronkelijk door Autosloperij de Zaag geleverde zaken.

10.13 In geval van bewerking of verwerking van de zaken door of namens dan wel bij de wederpartij, wordt dat geacht te zijn gedaan (mede) in opdracht van Autosloperij de Zaag en verkrijgt Autosloperij de Zaag het mede-eigendomsrecht in de nieuw ontstane zaken, zulks voor de factuurwaarde van de oorspronkelijk door Autosloperij de Zaag geleverde zaken.

10.14 Indien Autosloperij de Zaag geen beroep kan doen op haar (mede)eigendomsrechten omdat de zaken zijn vermengd, verwerkt of nagetrokken, is de wederpartij verplicht de daardoor nieuw ontstane zaken op eerste verzoek aan Autosloperij de Zaag te verpanden.

10.15 Autosloperij de Zaag is ook dan gerechtigd om de goederen waarop zij een eigendomsvoorbehoud heeft terug te halen, wanneer zich omstandigheden voordoen, waaruit Autosloperij de Zaag redelijkerwijs kan afleiden dat er gevaar bestaat dat de zaken niet (tijdig) betaald zullen worden, zelfs wanneer de betaling nog niet opeisbaar is.

PRIVACY

 1. De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op de orderbevestiging worden door verkoper/reparateur verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan Autosloperij de Zaag de overeenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele auto-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketing activiteiten voor voertuigen. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door de koper/opdrachtgever bij Autosloperij de Zaag aan te tekenen verzet gehonoreerd.

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

12.1 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de overeenkomst gesloten met Autosloperij de Zaag worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.

12.2 Op alle rechtsbetrekkingen tussen koper en Autosloperij de Zaag is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

GARANTIE

13.1 Autosloperij de Zaag hanteert een basisgarantie van 3 maanden.

GARANTIEVOORWAARDEN

14.1 Met uitzondering van elektronische onderdelen komen voor garantie in aanmerking, verkochte en/of geleverde gebruikte voertuigdelen.

14.2 De koper kan slechts rechten ontlenen aan een garantie indien hij bewijst dat hij de zaak van Autosloperij de Zaag heeft gekocht. Dit bewijs kan geleverd worden door de koper door overlegging aan Autosloperij de Zaag van de desbetreffende koopovereenkomst c.q. factuur en indien toepasselijk de terzake opgemaakte garantiekaart. Indien het een zaak betreft die door Autosloperij de Zaag van een merk of kenteken voorzien is, kan de koper slechts rechten ontlenen aan een garantie indien bij een beroep op deze garantie het bedoelde merk of kenteken ongeschonden is.

14.3 Aanspraken van de koper op basis van garantie zijn niet overdraagbaar aan derden.

14.4 Autosloperij de Zaag garandeert de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de door haar geleverde zaken gedurende drie maanden na de aankoop. De koper heeft daarom het recht om bij gebleken ondeugdelijkheid gedurende drie maanden de geleverde zaak aan Autosloperij de Zaag aan te bieden ter vervanging of herstel, ter keuze van Autosloperij de Zaag, overeenkomstig artikel 7 van de toepasselijke Algemene Voorwaarden.

14.5 Indien voldaan is aan artikel 4 van deze Garantievoorwaarden en artikel 7 van de Algemene Voorwaarden, verbindt Autosloperij de Zaag zich ertoe de ter vervanging/herstel aangeboden zaak binnen een redelijke termijn te herstellen of te vervangen door een vergelijkbare zaak, tenzij Autosloperij de Zaag hiertoe niet in staat is, in welk geval Autosloperij de Zaag overgaat tot contante of bancaire terugbetaling van het desbetreffende factuurbedrag.

14.6 De door de koper na herstel/vervanging ontvangen zaak komt opnieuw in aanmerking voor de basisgarantie (of tot de einddatum van de oorspronkelijke aanvullende garantie).

14.7 De koper kan geen aanspraak maken op garantie:

 1. indien de koper onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt met betrekking tot het merk en typeaanduiding van het gekochte en/of het voertuig waarvoor het onderdeel bestemd is;

 

 1. De garantieverplichting vervalt indien de koper/opdrachtgever niet stipt aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of heeft voldaan. De koper/opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling te weigeren op grond van het feit dat Autosloperij de Zaag haar garantieverplichtingen nog niet of niet ten volle is en/of zou zijn nagekomen.

 

 1. De aanspraken op garanties vervallen tevens indien derden zonder schriftelijke toestemming (afgegeven na vooraf door de koper/opdrachtgever aangekondigde prijsopgave) van Autosloperij de Zaag werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door Autosloperij de Zaag verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan.

 

 1. Uitgesloten van garantie zijn:
 • gebreken in materialen of onderdelen die door koper/opdrachtgever zijn voorgeschreven of ter beschikking zijn gesteld;
 • gebreken die het gevolg zijn van door koper/opdrachtgever ter beschikking gestelde ontwerpen, tekeningen, constructies of werkwijzen, dan wel door koper/opdrachtgever gegeven adviezen;
 • gebreken in ingebouwde elektronische componenten;
 • gebreken in brandstofsystemen als tank en aanvullende componenten niet gespoeld c.q. vernieuwd worden. De garantie strekt zich tevens niet uit tot herstel van motorgebreken die zijn ontstaan ten gevolge van het gebruik van brandstoffen waarvoor de motor (blijkens de fabrieksvoorschriften over voorgeschreven brandstofgebruik) niet geschikt is of waarvoor de motor door Autosloperij de Zaag niet geschikt is gemaakt;
 • ook motorschade ontstaan door falen en/of onjuist gebruik van de elektronische componenten en/of van het elektronische randgebeuren is van garantie uitgesloten, net als gebreken aan zaken die geen materiaal- en/of constructiefouten zijn (zoals bijvoorbeeld gebreken als gevolg van normale slijtage, in- en uitwendige vervuiling, roest en verfschade, transport, bevriezing, oververhitting, overbelasting en/of het laten vallen van het product);
 • indien bij inbouw gebruik is gemaakt van onderdelen anders dan voorgeschreven door de fabrikant;
 • indien bij inbouw gebruik is gemaakt van niet originele onderdelen;
 • indien de gekochte zaak is ingebouwd in een voertuig waarvoor het niet oorspronkelijk bedoeld is;
 • indien de gekochte zaak is ingebouwd in een sportwagen of een getuned voertuig;
 • ontstane defecten die het gevolg zijn van: opzet, nalaten van normaal of voorgeschreven onderhoud, onjuiste inbouw/aansluiting/uitgevoerde veranderingen door derden, slechte behandeling, verkeerd (dan wel ander dan het voorziene normale) gebruik zijn eveneens uitgesloten van garantie;
 • Evenmin bestaat er aanspraak op garantie ter zake van defecten die ontstaan ten gevolge van bij de zaak behorende, doch niet door Autosloperij de Zaag gecontroleerde appendages, alsmede ter zake van defecten en schade die ontstaan door deelname van een voertuig aan wedstrijden of snelheidsproeven.

 

 1. De oorspronkelijke garantietermijn wordt bij vervanging niet verlengd.

14.8 Garantie op motoren en/of versnellingsbakken is alleen van toepassing, indien aantoonbaar olie en/of getande riem en/of filters zijn vernieuwd.

14.9 Er wordt geen garantie gegeven op werkzaamheden en/of onderdelen die betrekking hebben op de inbouw.

14.10 Indien gehandeld is in strijd met enige andere bepaling uit de toepasselijke Algemene Voorwaarden of Garantievoorwaarden, voor zover deze op straffe van verval van rechten zijn voorgeschreven.

14.11 De koper kan aan een garantie geen recht ontlenen op schadevergoeding van welke aard dan ook, behoudens voor zover Autosloperij de Zaag op grond van de wet of de toepasselijke Algemene Voorwaarden daartoe gehouden is.

14.12 Autosloperij de Zaag heeft het recht van deze Garantievoorwaarden af te wijken, indien vóór het sluiten van de koopovereenkomst de koper uitdrukkelijk daarop is gewezen en de afwijkende bepalingen schriftelijk tussen Autosloperij de Zaag en de koper zijn vastgelegd.

AANVULLENDE VOORWAARDEN

15.1 Bij verkoop van onderdelen zijn de Stiba Garantievoorwaarden en de Stiba Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden van toepassing. In afwijking van het vermelde in artikel 4 van de Stiba Garantievoorwaarden wordt een garantietermijn van drie maanden gehanteerd. Op verzoek worden Levering- en Garantievoorwaarden aan u toegestuurd.

15.2 Geleverde onderdelen waarvan achteraf blijkt dat ze niet nodig waren, kunnen binnen tien dagen worden terugbezorgd, waarvoor 20% van het aankoopbedrag, met een minimum van vijfentwintig euro in rekening wordt gebracht. Met uitzondering van speciaal voor u gedemonteerde onderdelen; deze kunnen niet retour.

15.3 Indien er uitwendige schade is aan het onderdeel vervalt de garantie. Bij een retouronderdeel zal in dit geval € 500 voor een motor en € 200 voor een versnellingsbak worden gerekend. Voor de overige delen gelden andere tarieven. Deze zijn vrij opvraagbaar.

Internetvoorwaarden, Aanvaarding en bedenktijd:

16.1 Na het verstrijken van de zichttermijn van 7 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit.

16.2 Voor zover niet anders aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 7 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Eventueel gedane betalingen zullen binnen 14 dagen worden geretourneerd, inclusief de door u betaalde kosten van toezending.

16.3 Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product is gebruikt en/of beschadigd, of de bestelling geopend en/of niet in de originele verpakking wordt geretourneerd.

 

Met klachten en/of tips kunt u terecht bij de verkoopafdeling van Autosloperij de Zaag.